40 Joer

02.01.19

Home
Agenda
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Quetschefest
Kulturhierscht
Theater
Kleeschen & Krëpp
Concert spirituel
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

 

Well et eis wichteg ass...

40 Joer Amicale Elleng

 

 

40 Joer sinn et elo hir, dass d’Amicale Elleng gegrënnt ginn ass. An dëse 40 Joer ass villes opgebaut ginn

an esou munches ass eng Selbstverständlechkeet ginn.

 

Eng Rei Aktivitéite ginn ugebuede fir Grouss a Kleng.

Leit begéinen sech a paken och ganz konkret Hand mat un an hunn hir Freed derbäi. Et mécht Spaass an et soll jo Spaass maachen, well et ass ee jo bénévol mat derbäi.

 

An no 40 Joer bleift et nach ëmmer ee vun den Defien

vun der Amicale Elleng, d' Duerfliewen lieweg se halen,

besonnesch an eiser Zäit, wou esou villes aneschters ginn ass: d'Liewen ass méi séier ginn an d'Fräizäitangeboter hunn zougeholl.

 

Och no 40 Joer ass et der Amicale Elleng wichteg,

dass Mënschen, déi zesummen op enger Plaz liewen,

sech och op lokalem Niveau begéinen. Grad dofir gi jo lokal Aktivitéiten ugebueden.

Mat derbäi sinn ass alles. Echt Verbonnenheet ass eppes Wäertvolles.

 

Ech wënschen eis all méi Offenheet, méi Authentizitéit

a méi Gemeinschaft.

Jiddwereen ass häerzlech wëllkomm!

 

Raymond Goedert, Prësident Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

 

 

Home | Agenda | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Quetschefest | Kulturhierscht | Theater | Kleeschen & Krëpp | Concert spirituel | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer