Covid-19

Bedéngt duerch COVID’19 sinn zënter dem 13.03.20 all Aktivitéite vun der Amicale Elleng Asbl. an hiren Ënnerorganisatiounen, der Jugend Amicale Elleng an dem Theaterensembel „Ënner Wouer“, geännert.

Et kann een awer weider eise Veräin duerch de Kaf vun enger Memberskaart 2022 ënnerstëtzen

an zwar duerch Iwwerweise vu 5€ (Individuell) oder 10€ (Famill, w.e.g. all d’Nimm vun de Leit, iwwert 15 Joer, uginn) op eise Konto:

BIC: BILLLULL   IBAN LU 33 0026 1391 3280 0000

Mentioun: Memberskaart fir 2022, Numm a Virnumm fir déi individuell Kaart oder Famill xy mat alle Virnimm fir d’Familljekaarten. (Nëmmen Leit iwwert 15 Joer kënnen aktive Member ginn)

Merci fir all Ënnerstëtzung. Bleift gesond a monter.

Am Numm vum Comité,

                                               Raymond Goedert, President Amicale Elleng A.s.b.l.