Generalversammlung

23.11.18

Home
Agenda
Kulturhierscht
Theater
Kleeschen & Krëpp
Concert spirituel
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Quetschefest
Familjechronik
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

 

Di 41. Generalversammlung war

zu  Elleng

am  „Centre Martialis“

 

 

 

 

        „Zesumme geet esou munches méi liicht.“

 

 

Dës Iwwerschrëft kënnen all déi, déi sech a Veräiner engagéieren nëmme bestätegen.

Ee Veräin gëtt d’Méiglechkeet, gemeinsam Interessien ze pflegen an zesumme mat aneren enger gudder Saach zum Erfolleg ze verhëllefen.

Am Veräin zielt d’Engagement fir déi gemeinsam Saach. Dëst stäerkt den Zesummenhalt an de Veräiner wéi och an der Duerfgemeinschaft.

Veräiner sinn e liewegt Beispill vu Fräiheet, wou ee selwer konkret aktiv ka ginn.

Veräiner sinn eng Beräicherung fir een Duerf a fir eng Gemeng.

 

An eiser Amicale Elleng sinn et der vill, déi vläicht punktuell awer ganz konkret Hand mat uleeën an esou ee wichtegen a wäertvolle Bäitrag an eisem Duerf leeschten. Domatter ënnersträichen si hir Solidaritéit am Déngscht vun der Gemeinschaft.

Ech encouragéieren Iech all weider aktiv ze bleiwen. A jiddweree soll wëssen, dass eis Dieren op sinn, fir sech aktiv mat anzebréngen.

                                          Raymond Goedert, Prësident Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

 

P r o g r a m m

 

1)   Begréissong an usprooch vum PRësident

2)   Aktivitéitsbericht a biller 2017

A)    Amicale Elleng A.s.b.l.

B)    Ënnerorganisatiounen

- (Mammen-treff-Team Amicale Elleng) - vakant

- Jugend Amicale elleng

- Theaterensembel „Ënner Wouer“

 

3)   Eis Keess 2017

A)    Keessebericht vum Keessjee

B)    Entlaaschtung vum comité: d’Keesserevisoren hunn d’Wuert

C)   Iwwerreschung vun der „Prime d’Encouragement“

 

4)  D’Wiel vun de Memberen vum Comité & Keesserevisoren

A)    Austriedend Comitésmemberen

erëmwielbar fir 3 Joer:  Promme-Faber Anne

B)    Kooptéiert Comitésmemberen: 

Sirres Jessica, thiel Marie-Josée

C)   austriedend Keesserevisoren

erëmwielbar fir 1 Joer : Beneké Marc, Schaus Léon

D)    Ophuele vun neie Comitésmemberen (vun 18 Joer un *)

       * schrëftlech Demanden bis den 8.3.2018 bäim Prësident ofgin!

E)    Veräinsmemberen: Memberslëscht

5)  Aktivitéitsprogramm, Projet a budget 2018

6)  Éierungen

A)    Vu Comitésmemberen 2017 (*laut Reglement):

Schlottert Viviane, Comitésmember 1989 – 2017

B)      Vum theaterensembel « Ënner Wouer » (* UGDA):

Beneké Marc, Troes Dany, Zeimet-Schroeder Monique

C)   Vun der jugend Amicale:

Ries Ben, Jugend-Responsabel-Adjoint  2014 - 2018

7)   Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng

8)   Eis Gemeng

A)      Usprooch vum Député-Maire

B)      Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng

 

9)   Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

Home | Agenda | Kulturhierscht | Theater | Kleeschen & Krëpp | Concert spirituel | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Quetschefest | Familjechronik | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer