Generalversammlung

17.02.19

Home
Agenda
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Quetschefest
Kulturhierscht
Theater
Kleeschen & Krëpp
Concert spirituel
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

 

Di 42. Generalversammlung ass

am  „Centre Martialis“ zu  Elleng

Freides den 15. März

de Programm kënnt no.

 

 

 

 

        „Zesumme geet esou munches méi liicht.“

 

 

Dës Iwwerschrëft kënnen all déi, déi sech a Veräiner engagéieren nëmme bestätegen.

Ee Veräin gëtt d’Méiglechkeet, gemeinsam Interessien ze pflegen an zesumme mat aneren enger gudder Saach zum Erfolleg ze verhëllefen.

Am Veräin zielt d’Engagement fir déi gemeinsam Saach. Dëst stäerkt den Zesummenhalt an de Veräiner wéi och an der Duerfgemeinschaft.

Veräiner sinn e liewegt Beispill vu Fräiheet, wou ee selwer konkret aktiv ka ginn.

Veräiner sinn eng Beräicherung fir een Duerf a fir eng Gemeng.

 

An eiser Amicale Elleng sinn et der vill, déi vläicht punktuell awer ganz konkret Hand mat uleeën an esou ee wichtegen a wäertvolle Bäitrag an eisem Duerf leeschten. Domatter ënnersträichen si hir Solidaritéit am Déngscht vun der Gemeinschaft.

Ech encouragéieren Iech all weider aktiv ze bleiwen. A jiddweree soll wëssen, dass eis Dieren op sinn, fir sech aktiv mat anzebréngen.

                                          Raymond Goedert, Prësident Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m m 2018

 

1)   Begréissong an usprooch vum PRësident

2)   Aktivitéitsbericht a biller 2017

A)    Amicale Elleng A.s.b.l.

B)    Ënnerorganisatiounen

- (Mammen-treff-Team Amicale Elleng) - vakant

- Jugend Amicale elleng

- Theaterensembel „Ënner Wouer“

 

3)   Eis Keess 2017

A)    Keessebericht vum Keessjee

B)    Entlaaschtung vum comité: d’Keesserevisoren hunn d’Wuert

C)   Iwwerreschung vun der „Prime d’Encouragement“

 

4)  D’Wiel vun de Memberen vum Comité & Keesserevisoren

5)  Aktivitéitsprogramm, Projet a budget 2018

6) 

7)   Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng

8)   Eis Gemeng

A)      Usprooch vum Député-Maire

B)      Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng

 

9)   Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

Home | Agenda | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Quetschefest | Kulturhierscht | Theater | Kleeschen & Krëpp | Concert spirituel | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer