Statuten

02.01.19

Home
Agenda
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Quetschefest
Kulturhierscht
Theater
Kleeschen & Krëpp
Concert spirituel
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

25.10.1999

AMICALE ELLENG, A.s.b.l., Gesellschaft ouni Gewënnzweck.

 

Veräinssëtz: L-5690 Elleng, 26, Ierpeldéngerstrooss an der Ellénger Schoul.

 

 

STATUTEN

 

Kapitel I.- Numm, Zweck, Sëtz an Dauer

 

Art. 1. Ënnert dem Numm AMICALE ELLENG as 1977 e Veräin gegrënnt gin, dien 1990 durch eng Statutenännerung zu engem Veräin ouni Gewënnzweck gin as an dien vun do un den Numm AMICALE ELLENG, A.s.b.l., association sans but lucratif dréit. D’Statutenännerung as den 28.03.1992 am Mémorial C, Nummer 110 publizéiert gin.

 

Art. 2. D’AMICALE ELLENG, A.s.b.l., association sans but lucratif, setzt sech fir den Interessi vun der Uertschaft Elléng a séngen Awunner an, an as duerfir op dësen dräi Pläng aktiv:

- Vertriede vun de lokale Gemeinschaftsinteressen vun Elléng a vu séngen Awunner vis-à-vis vun den Staats- an Gemengenautoritéiten oder aner Institutiounen an Administratiounen,

- Ënnerhuelen an Ënnerstëtzen vun Initiativen, déi d’Duerf Elléng op strukturellem, kulturellem an touristesche Plang weiderentwëckelen an den Duerfcharakter erhalen hëllefen,

- Ënnerstëtze vum Gemeinschaftsliewen an d’lntegratioun vun Neiawunner zu Elléng an d’Duerfliewen. Dëst gëlt fir all Alterskategorien (Kanner, Jugendlech, Familjen, Erwuessener an eeler Leit).

 

Art. 3. De Sëtz vun der AMICALE ELLENG, A.s.b.l. association sans but lucratif as zu L-5690 Elléng an der Ellénger Schoul, Ierpeldéngerstrooss. De Sëtz vun der AMICALE ELLENG, A.s.b.l. kann op eng aner Plaaz am Duerf ouni Statutenännerung verluecht gin.

 

Art. 4. De Veräin as fir eng onbegrenzten Zuel vu Joeren gegrënnt gin.

 

Art. 5. De Veräin as politesch, ideologesch a reliéis neutral.

 

Kapitel II. - Memberen

 

Art. 6. D’Zuel vun de Memberen as no uewen op, duerf awer nët manner wéi 7 sin. AII Member gët an de Membersregëster agedroen. De Membersregëster gët pro Joer um Handelsregëster hannerluecht.

 

Art. 7. De Verain besteet aus:

 

aktive Memberen: déi Memberen, déi am Comité vum Veräin matschaffen an de Keesserevisoren, déi nët Member vum Comité däerfe sin,

all Awunner vun Elléng déi dem Veräin séng Aarbecht ënnerstëtzen,

all aner physesch a moralesch Persounen, déi de Veräin moralesch oder finanziell ënnerstëtzen oder déi dem Veräin positiv gesënnt sin.

 

Art. 8. Wie Member vum Veräin wëllt gin mecht séng Demande un de Comité, den iwert d’Ophuele vum Member décidéiert. All Member as verflicht d’Statuten unzeerkennen.

 

Art. 9. D’AMICALE ELLENG, A.s.b.l., association sans but lucratif, as op fir all Awunner (ouni Altersbegrenzung an ouni Ausgrenzung wéingt Nationalitéit, Relioun oder Hautfarw) vun Elléng a verzicht op d’Ophiewen vun engem Joeresbäitrag.

 

Art. 10. Et as een nët méi Member:

wann een aus perséinlechen Grënn aus dem Veräin schrëftlech demissionnéiert. Demissioun as un de Comité ze riichten.

wann e Member duerch de Beschloss vun der uerdentlecher Generalversammlung, geholl duerch eng Zwee Drëttel Majoritéit vun den uwiesenden Memberen aus dem Veräin ausgeschloss gët wéint schwéierem Feler oder d’Nëtrespektéiere vun de Statuten.

 

Art. 11. De Veräin huet och d’Méiglechkeet fir sech Ënnerorganisatiounen ze gin.

 

Dës Ënnerorganisatiounen sin fir speziell Alters- oder an Interessekategorien vun der Awunnerschaft bestëmmt. Sie kënnen an de Grenzen vun dëse Statuten autonom funktionnéieren, sin a bleiwen awer ëmmer Bestanddeel vun der AMICALE ELLENG, A.s.b.l., association sans but lucratif. D’Ënnerorganisatiounen hun keng eege Keess, duerfir muss all Ausgab am viraus vum Comité beschloss gin.

 

Kapitel III.- Arbechtsjoer, Leedung a Verwaltung

 

Art. 12. D’Arbechtsjoer fänkt mat der Generalversammlung un, a gët mat der nächster Generalversammlung ofgeschloss.

 

Art. 13. De Veräin gët vun engem Comité (Verwaltungsrot am Sënn vum Gesetz vum 21. Abrëll 1928) geleet. De Comité besteet op manst aus fënnef Leit an ka bis aus maximal nonzeng Comitésmembere bestoen. De Comitésmember gët vun der uerdentlecher Generalversammlung mat der einfacher Majoritéit fir dräi Joer gewielt. De Kandidat fir an de Comité muss groussjähreg sin.

 

En austriedende Comitésmember kann erëm an de Comité gewielt gin. Fir d’Kontinuitéit vun der Verwaltung vum Veräin ze garantéieren, gin dräi verschidden Austrëttsserien définéiert vun deenen all Joer eng Serie erneiert gët.

 

De Comité wielt ënnert sech en Prësident een oder zwee Vize-Prësidenten, e Sekretär, e Keessier an eventuell en Sekretär-adjoint. De Vize-Prësident vertrëtt de Prësident wann dëse verhënnert as.

 

Am Laf vum Joer kann de Comité nei Comitémembre kooptéieren. Déi kooptéiert Comitémembere mussen sech op der nächster uerdentlecher Generalversammlung an de Comité wiele loossen. D’Zuel vun den kooptéierten Comité-memberen däerf ni méi héich sin wéi e Fënneftel vun de gewielten Comitésmemberen. D’Kooptioun geschitt durch einfach Majoritéit am Comité.

 

Art. 14. De Comité huet all Rechter, déi noutwënneg sin fir e gudd Funktionnéieren vum Veräin ze garantéieren. All Recht wat nët ausschliesslech dem Gesetz no der Generalversammlung virbehaalen as kann vum Comité beansprucht gin.

 

De Comité vertritt de Veräin op geriichtlechem an um administrativen Plang.

 

Art. 15. De Comité trëtt esou oft zesummen, wéi dat gudd Funktionnéiren vum Veräin et verlaangt. Et si mindestens zwou Comitéssëtzungen am Joer. De Prësident rifft d’Sëtzung an. D’Sëtzung muss ageruff gin wann d’Majoritéit vum Comité et verlangt. All Comitésmember, die verhënnert as un enger uerdentlech ageruffener Comitéssëtzung deelzehuelen, as verflicht sech ofzemellen. Kënnt hien dëser Verflichtung regelmässeg nët no, kann hien vum Comité ausgeschloss gin.

 

Art. 16. Drëtt Persounen däerfen op Invitatioun vum Comité u Sëtzungen deelhuelen, sie däerfen awer bei Decisiounen nët mat ofstëmmen. De Comité kann eenzel Mataarbechter erunzéieen a Kommissiounen nennen, fir bestimmt Aarbechten ze machen. D’Kommissiounsmemberen schaffen ënnert der Responsabilitéit vum Comité.

 

Art. 17. Déisiounen am Comité gin mat der einfacher Majoritéit vun den uwiesenden Comitésmemberen geholl. Am Fall vun Stëmmengläichheet zielt dem Prësident oder séngem Vertrieder séng Stëmm duebel. De Comité as stëmmberechtegt wann d’Halchegt vun de Comitésmemberen plus eent uwiesend as.

D’Entscheedungen vun den Comitéssëtzungen gin an engem Sëtzungsbericht festgehaalen. Déi eenzel Berichter gin an engem Register agedroen. D’Berichter gi vun den uwiesenden Comitésmemberen ënnerschriwen. D’Berichter kennen vun all Comitésmember nogekuckt gin.

 

Art. 18. De Präsident zesumme mat engem aneren Comitésmember engajhéieren de Veräin mat hirer Ënnerschrëft vis-à-vis vun drëtt Persounen. An Finanzgeschäfter as d’Ënnerschrëft vum Keessier eleng valabel.

 

Art. 19. De Comité muss der Generalversammlung all Joer en Aktivitéitsbericht an e vollstännege Keessebericht vum leschte Geschäftsjoer zur Ofstëmmung viirléen.

 

Art. 20. De Keessebericht muss vun mindestens zwée Keesserevisoren bestätegt gin, si däerfen net Member vum Comité sin. D’Mandat vum Keesserevisor dauert een Joer. Den austriedenden Keesserevisor kann erëm gewielt gin.

 

Art. 21. De Comité huet d’Recht verschidde Ponkte vum Funktionnéieren vum internen Veräinsliewen durch Reglementer ze regelen. De Comité beschléisst dës Reglementer, léisst se awer vun der nächster uerdentlecher Generalversammlung ratifizéieren. Fir d’Ratifizéiere zielt déi einfach Majoritéit vun der Generalversammlung.

 

Kapitel IV.- Generalversammlung

 

Art. 22. D’Generalversammlung kënnt all Joer am 1. Trimester vum Kalennerjoer (an enger uerdentlecher Sessioun) zesummen. Sie kënnt an enger ausseruerdentlecher Sessioun zesummen wann ët noutwenneg as.

 

Art. 23. D’Generalversammlung gët schrëftlech wéinstens aacht Deeg virdrun aberuff. Op der schrëftlecher Aluedung gët eng Propositioun vum Ordre du Jour gemach. Den Detail richt sech nodem, wat am Gesetz vum 21. Abrëll 1928 virgesin as.

 

Jidfer Propositioun, déi op mannst vun engem Fënneftel vun den Memberen, vun der läschter Memberslëscht ënnerschriwen as kennt op den Ordre du Jour vun der Generalversammlung.

 

Art. 24. D’Entscheedungen an der Generalversammlung gin mat der einfacher Majoritéit vun den Stämmen geholl, et sief dann et wir vum Gesetz anescht viirgesin. An der Generalversammlung kennen all déi Memberen ofstëmmen, déi op mannst 15 Joer hun.

 

Art. 25. Décisiounen vun der Generalversammlung gin am Mémorial C publizéiert.

 

Art. 26. Déi uerdentlech Generalversammlung befënnt mindestens iwert déi folgend Punkten:

 

Rapport moral

Aktivitéitsbericht a Keessebericht

Entlaaschtung vum Comité als Gremium a vum Keessier

D’Wal vun de Membere vum Comité

D’Wal vun de Keessereviseuren

Budget an Aktivitéitsprogramm fir dät nächst Joer.

 

Art. 27. Déi ausseruerdentlech Generalversammlung befënnt iwert:

 

D’Ännerung vun den Statuten no den Modalitéiten wéi se am Gesetz vum 21. Abrëll 1928 viirgesi sin

D’Opléise vum Veräin mat der zwee Drëttel Majoritéit vun de Memberen.

 

Kapitel V.- Schlussbestëmmungen

 

Art. 28. Wann de Veräin opgeléist gët, da gët d’Verméigen blockéiert. Sollt bannen fënnef Joer en neie Veräin mat deem selweschten Zweck zu Elléng gegrënnt gin, iwerhëllt dëse Veräin déi Konten. Am anere Fall verfällt dem Aarmebureau vun der Gemeng Munnerëf d’Verméigen, nodeem all Scholde bezuelt sin. Dat esou blockéiert Verméige kann nëmmen mat der Ënnerschrëft vum Buergermeeschter vun der Gemeng Munnerëf a séngem éischte Scheffe fräigemat gin.

 

Art. 29. Fir alles wat nët an dëse Statuten virgesin as, gëlt d’Gesetz vum 21. Abrëll 1928 iwert d’Veräiner ouni Gewënnzweck.

 

Art. 30. Dës Ausgab vun den Statuten ersetzt all viereg Ausgaben vun Statuten an as eleng massgebend.

 

 

 

 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1999, vol. 530, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

 

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53879/000/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 1999.

 

Home | Agenda | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Quetschefest | Kulturhierscht | Theater | Kleeschen & Krëpp | Concert spirituel | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer