Covid-19

Et kann een eise Veräin duerch de Kaf vun enger Memberskaart ënnerstëtzen

an zwar duerch Iwwerweise vu 5€ (Individuell) oder 10€ (Famill, w.e.g. all d’Nimm vun de Leit, iwwert 15 Joer, uginn) op eise Konto:

BIC: BILLLULL   IBAN LU 33 0026 1391 3280 0000

Mentioun: Memberskaart fir 2023, Numm a Virnumm fir déi individuell Kaart oder Famill xy mat alle Virnimm fir d’Familljekaarten. (Nëmmen Leit iwwert 15 Joer kënnen aktive Member ginn)

Merci fir all Ënnerstëtzung. Bleift gesond a monter.

Am Numm vum Comité,

                                               Raymond Goedert, President Amicale Elleng A.s.b.l.