Benevolat

Bäi Geleeënheet vum internationalen Dag vum Bénévolat, de 5. 12.2014, hu ronn 250 Veräiner d’Charta vum Bénévolat ënnerschriwwen, dorënner war och d’Amicale Elleng A.s.b.l. .

Obschonn et an eisem Duerf de Bénévolat nach ëmmer ginn ass, ass duerch eis lokal Veräiner de Bénévolat nach méi gruppéiert ginn. Fir d’Amicale Elleng ass duerch dëst Ënnerschreiwen vun der Charta vum Bénévolat deen Déngscht – dat Engagement vu Jiddferengem an eiser Gemeinschaft nach méi siichtbar ginn: Et ass eng Unerkennung vun engem wäertvollen Déngscht un eiser Gesellschaft. Et ass een Déngscht, deen net ze ënnerschätzen ass.

D’Charta baséiert sech op gemeinsam Werter wéi Solidaritéit, Respekt ee virum Aneren, gemeinschaftlecht Zesummeliewen …

Et ass e moralescht Engagement vum Veräin vis-à-vis vu sech selwer, vun de Bénévolen, awer och vis-à-vis vu senge Gäscht.

Fir d’Amicale Elleng ass de Bénévolat eppes Wäertvolles : ouni de Bénévolat stierwt eppes Mënschleches… an eisem Duerf, an eiser Gemeng, eisem Land.

Raymond Goedert, Prësident Amicale Elleng A.s.b.l.