Prouwen Theater

Vum  10. September 2024 bis 13. Oktober 2024 an der Ellenger Schoul oder Centre

Kiermesausstellung

centre Martialis rue d'Erpeldange, Ellange, Luxemburg

Freides 19:00 Auer Ouverture vum Ellenger Kulturhierscht 2024 mat Vernissage Kiermes-Ausstellung Samschdes Kiermes-Ausstellung vu 14:30 Auer bis 17:00 Auer Hämmelsmarsch Nomëttes an de Stroosse vun …

Theater

centre Martialis rue d'Erpeldange, Ellange, Luxemburg

15/11/2024 Theatervirstellung ëm 2o:oo Auer 16/11/2024 Theatervirstellung ëm 2o:oo Auer 17/11/2024 Theatervirstellung ëm 15:3o Auer

Kleeschen

Elleng

De Kleeschen geet vun Haus zu Haus

Ellenger Krëpp

Elleng

an der Ellenger Lambertus-Kierch