Generalversammlung 2024

Freides, den 8. Mäerz war eis Generalversammlung 2024

Och dëst Joer si mer dankbar, wann Dir eise Veräin duerch de Kaf vun enger Memberskaart 2024 (membre d’honneur) ënnerstëtzt, Detailer hei

P R O G R A M M

1) Begréissong an Usprooch vum President
2) Aktivitéitsbericht 2023
3) Eis Keess 2023 Entlaaschtung vum comité duerch d‘Keesserevisoren
4) D’Wiel vun de Membere vum Comité & Keesserevisoren
5) Aktivitéitsprogramm, Projet, budget, Memberskaart 2024
6) Eierung vu Comitésmemberen & Keesserevisoren

5 Joer: Esch Nadine, Formica Elodie; 15 Joer: Promme-Faber
Anne; 20 Joer: Bichler Marc, Reuland Néckel, Weber Viviane;
35 Joer President: Goedert Raymond;
Schaus Léon (21 Joer Keesserevisor);
BeneKé Marc (17 Joer Keesserevisor).
7) Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng
8) Eis Gemeng
Usprooch vum Här Buergermeeschter an Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng
9) Ofschloss-Wuert vum Vize-President

C O M I T É   V U N   D E R   A M I C A L E   E L L E N G   a . s . b . l .

PrësidentGoedert Raymond
Vize-PrësidentBichler Gérard
SekretärinWeber Viviane
Sekretär-AdjointCoelho Tun
KeessjeePromme-Faber Anne
Keessjee-AdjointSirres Jessica
WebmasterReuland Neckel
MemberskaartenEsch Nadine
Material-VerwaltungBichler Marc
MemberenAl Hindy Alain, Formica Elodie, Lysiak Magalie, Ney Lydie, Hoenen Jill
ÉierecomitésmemberFischer Jeannot

Rapport vun der AG 10 Mäerz 2023

Rapport AGE 26.06.2023