Generalversammlung Update

Mir sinn der Meenung, dass Näischt de perséinleche Kontakt op enger Generalversammlung, a virun allem dat gesellegt Zesummesëtzen beim gemittleche Patt duerno, ersetze kann.

Wéinst dem Corona ass jo d’Generalversammlung 2020 ausgefall an dofir verleeë mir se, sou wéi dat vum Gesetz virgesinn an erlaabt ass, an de Summer 2021.

Mir sinn da mol ganz optimistesch dass dat eis geléngt, selbstverständlech kritt dier op dëser Plaz mat Zäiten all di néideg Informatiounen mat dem entspriechende Programm heizou.

An dem Kontext wëlle mir awer och e klengen Opruff maachen fir är Cotisatioun fir dëst Joer elo schonn ze begläichen. Den Tarif ass onverännert (hei klicken).

P r o g r a m m vun 2020

 1. Begréissong an Usprooch vum Prësident
 2. Aktivitéitsbericht a Biller 2019
 3. Amicale Elleng A.s.b.l.
 4. Ënnerorganisatiounen

– (Mammen-treff-Team Amicale Elleng) – vakant

– Jugend Amicale elleng

– Theaterensembel „Ënner Wouer“

 • Eis Keess 2019
 • Keessebericht vum Keessjee
 • Entlaaschtung vum Comité: d’Keesserevisoren hunn d’Wuert
 • Iwwerreechung vun der „Prime d’Encouragement“
 • D’Wiel vun de Membere vum Comité & Keesserevisoren
 • Austriedend Comitésmemberen

erëmwielbar fir 3 Joer:  Bichler Gerard, Bichler Marc,

Genco Olivier, Goedert Raymond, Weber Viviane

Kooptéiert Comitésmemberen:  //

 • austriedend Keesserevisoren

erëmwielbar fir 1 Joer : Beneké Marc, Schaus Léon

 • Ophuele vun neie Comitésmemberen (vun 18 Joer un *)

  * schrëftlech Demanden bis de 12.3.2020 bäim Prësident ofgin!

 • Veräinsmemberen: Memberskaarten 2020
 • Aktivitéitsprogramm, Projet, budget, Memberskaart 2020
 • Éierungen
 • Vu Comitésmemberen 2020 (*laut Reglement):

Genco Olivier               (10 Joer            am Comité)

Coelho Tun                   (15 Joer            am Comité)

Bichler Gérard              (30 Joer            am Comité)

Goedert Raymond       (35 Joer            am Comité)

 • Vum Theaterensembel « Ënner Wouer » (* UGDA)
 • Vun der Jugend Amicale
 • Vu Memberen
 • Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng
 • Eis Gemeng
 • Usprooch vum Buergermeeschter
 • Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng
 • Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

Comité vun der Amicale Elleng A.s.b.l.: 

Prësident:……………………….  Goedert Raymond

Vize-Prësident:………………….. Bichler Gérard

Sekretärin:………………………  Weber Viviane

Sekretär-Adjoint:……………..….Coelho Tun

Keessjee:…………………………Promme-Faber Anne

Keessjee-Adjoint:…………..…. Genco Olivier

Webmaster, Memberskaarten:..Reuland Néckel

Material-Verwaltung:……………Bichler Marc

Memberen:    Al Hindy Alain, Bichler Paul, Esch Nadine, Formica Elodie, Lysiak Magalie,  Ney Lydie, Sirres Jessica, Thiel Marie-Josée

Éierecomitésmember:……….Fischer Jeannot

Veräinsliewen

 • ee Stéck Liewensqualitéit fir een Duerf

Villes an eiser Zäit kann een online maachen.

D’Comitéssëtzungen iwwer Videokonferenz maachen,

online Veräinsmembere gewannen, eng Homepage ariichten asw.

Awer dat eigentlecht Veräinsliewe kann sech net online ofspillen.

Dat hätt och wéineg Sënn.

An engem Veräin, wéi d’Amicale Elleng, geet et ëm méi wéi just ëm Gesellegkeet.

D’Amicale Elleng gëtt sengem Duerf eng Identitéit a verbënnt d’Generatioune mateneen. D’Integratioun an de Sënn fir d’Gemeinschaft gi gefërdert, wat da schlussendlech der ganzer Gemeng zeguttkënnt.

Dat wäertvollst an eiser Amicale Elleng sinn déi gemeinsam Stonnen, déi mer zesumme verbréngen. Et entsti Frëndschaften, déi engem gutt dinn, virun allem a schwéiere Momenter vun engem sengem Liewen. Dat ass ee Stéck Liewensqualitéit fir een Duerf.

Matschwätzen an eiser Amicale Elleng heescht matgestalten.

Seng Visiounen entwerfen an doduercher selwer ee liewegen Deel vun deem Ganze ginn.

Engagéiert Iech an hëlleft mat. Jidderee kann eppes derzou bäidroen an zesumme mécht et och nach méi Spaass.

                                          Raymond Goedert, Prësident Amicale Elleng A.s.b.l.