Generalversammlung 2023

Am Mäerz war eis Generalversammlung 2023

P R O G R A M M

 1. Begréissong an Usprooch vum Prësident
 2. Aktivitéitsbericht 2022
 3. Eis Keess 2022
  • Entlaaschtung vum Comité duerch d‘Keesserevisoren 
 4. D’Wiel vun de Membere vum Comité & Keesserevisoren
 5. Aktivitéitsprogramm, Projet, Budget, Memberskaart 2023
 6. Eierung vu Comitésmemberen
  • Sirres Jessica (5 Joer)
  • Lysiak Magalie (7 Joer)
  • Al Hindy Alain (7 Joer)
 7. Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng
 8. Eis Gemeng
  • Usprooch vum Buergermeeschter Steve Reckel
  • Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng
 9. Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

C O M I T É   V U N   D E R   A M I C A L E   E L L E N G   a . s . b . l .

PrësidentGoedert Raymond
Vize-PrësidentBichler Gérard
SekretärinWeber Viviane
Sekretär-AdjointCoelho Tun
KeessjeePromme-Faber Anne
Keessjee-AdjointSirres Jessica
WebmasterReuland Neckel
MemberskaartenEsch Nadine
Material-VerwaltungBichler Marc
MemberenAl Hindy Alain, Formica Elodie, Lysiak Magalie, Ney Lydie, Hoenen Jill
ÉierecomitésmemberFischer Jeannot

Rapport vun der AG

Rapport AGE 26.06.2023