Generalversammlung 2021

Bedéngt duerch COVID’19 konnten eng Rei Aktivitéite vun der Amicale Elleng Asbl. an hiren Ënnerorganisatiounen, der Jugend Amicale Elleng an dem Theaterensembel „Ënner Wouer“ net sinn.

Dëst war an ass en déiwen Aschnëtt an d’Veräinsliewen.

Eis Generalversammlung gouf am Respekt vun de Covid-Restriktiounen ofgehaalen.

P r o g r a m m

 1. Begréissong an Usprooch vum Prësident
 2. Aktivitéitsbericht 2019 an 2020
 3. Eis Keess 2019 an 2020
  • Entlaaschtung vum comité duerch d‘Keesserevisoren 
 4. D’Wiel vun de Membere vum Comité & Keesserevisoren
 5. Aktivitéitsprogramm, Projet, budget, Memberskaart 2021
 6. Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng
 7. Eis Gemeng
  • Usprooch vum Buergermeeschter
  • Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng
 8. Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

Comité vun der Amicale Elleng A.s.b.l.: 

Prësident: Goedert Raymond

Vize-Prësident: Bichler Gérard

Sekretärin: Weber Viviane

Sekretär-Adjoint: Coelho Tun

Keessjee: Promme-Faber Anne

Keessjee-Adjoint:   Sirres Jessica

Webmaster: Reuland Néckel

Memberskaarten: Esch Nadine

Material-Verwaltung: Bichler Marc

Memberen:    Al Hindy Alain, Formica Elodie, Lysiak Magalie, Ney Lydie

Éierecomitésmember: Fischer Jeannot